+45 3966 3131    +45 3966 1445   info@ihm.dk Partner Portal

  • Hjem
  • Salgs- og leveringsbetingelser

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse

1.1 Nedenstående almindelige salgsog leveringsbetingelser finder anvendelse for leverancer og tjenesteydelser fra IHM A/S, herefter kaldet IHM. Betingelserne angivet i tilbud har forrang i forhold til Almindelige Salgs og Leveringsbetingelser.

2. Rådgivning og tilbud

2.1 IHM rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.

2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt IHM. 

2.3 Tilbud afgivet af IHM er gældende 60 dage fra tilbudsdato. Såfremt tilbuddet ikke er accepteret uden ændringer, anses tilbuddet at være bortfaldet. Tilbuddet kan således ikke tiltrædes uden IHMs fornyede  accept. IHM forbeholder sig således ret til ikke at genfremsende tilbuddet, eller at ændre i vilkårene.

3. Ordre

3.1 Der foreligger ingen aftale mellem parterne, før IHM har afgivet accept i form af ordrebekræftelse. 

3.2 Stemmer IHM’s ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber inden 2 arbejdsdage reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. 

3.3 Købere, herunder forhandlere, er ikke bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i IHM’s ordre.  

4. Leveringsbetingelser og priser 

4.1 Levering sker til INCOTERMS 2020 DAP, medmindre andet er skriftligt aftalt. IHM forbeholder sig ret til at fakturere for fragt og eventuelle varehusomkostninger. 

4.2 Alle priser til danske kunder er angivet i DKK og til udenlandske kunder i EURO og er eksklusiv moms samt andre til enhver tid værende skatter eller afgifter.

4.3 Køber er ansvarlig for alle nødvendige importtilladelser. 

4.4 Omkostninger til installation og idriftsættelse er ikke omfattet af opgivne priser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af tilbud/ordre eller skriftlig aftale.

4.5 Omkostninger til fremskaffelse af certifikater, typegodkendelser, certificering af dokumenter mv. betales af køber. 

4.6 Returnering af varer kan kun ske efter forudgående accept fra IHM. Varen skal returneres i ubeskadiget originalemballage.

5. Betalingsbetingelser

5.1 Betalingstidspunkt for leverancer og tjenesteydelser er fakturadato +30 dage.

5.2 IHM forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling eller hel eller delvis forudbetaling. Såfremt en leverance til en køber ikke kan forsikres af IHM’s kreditforsikringsselskab, skal betaling af leverancen sikres i form af forudbetaling, remburs eller lignende. Omkostninger i forbindelse hermed afholdes af køber. 

5.3 Såfremt betaling sker senere end aftalt betalingstidspunkt tillægges morarenter svarende til Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 7 %. Morarente beregnes fra forfaldsdatoen til betaling har fundet sted.

5.4 Såfremt køber ved forfaldstid ikke har erlagt et forfaldent beløb, er IHM berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. IHM er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer. 

5.5 Alle omkostninger i forbindelse med levering af leverancer, herunder fragt, forsikring mv. skal betales af køber. Foretager IHM udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret fakturaen. 

6. Leveringstid – forsinkelser 

6.1 Leveringstid regnes fra modtagelse af ordre samt alle nødvendige oplysninger/specifikationer. 

6.2 Leveringssted skal fremgå af ordrebekræftelsen. Køber skal ved modtagelsen af ordrebekræftelsen inden 2 arbejdsdage informere IHM, såfremt leveringsstedet ikke er korrekt. 

6.3 Køber kan ikke - uanset årsagen til forsinkelsen - kræve erstatning af IHM, men er alene berettiget til at hæve aftalen helt eller delvist. 

6.4 Undlader køber at modtage eller afhente leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted.

7. Gebyr ved anullering og ændring af ordre

7.1 IHM forbeholder sig ret til at opkræve gebyr for annulleringer eller ændring af ordrer i henhold til nedenstående vilkår. 

7.2 Køber kan ved skriftlig meddelelse til IHM annullere ordren helt eller delvist, hvorefter IHM bekræfter accept og standser udførelsen af arbejdet og/eller leverancen.

7.3 I tilfælde af annullering af en ordre eller for dele heraf skal køber betale et annulleringsgebyr i henhold til følgende retningslinjer:

a) 30 (tredive) eller flere kalenderdage før leveringsdato: 50 (halvtreds) % af ordrebeløbet, der vedrører annulleringen.

b) Mindre end 30 (tredive) kalederdage før leveringsdato: 75(femoghalvfjerds) % af ordrebeløbet, der vedrører annulleringen.


7.4 Kun IHM standardprodukter kan være genstand for ændringer eller annullering, når ordren er afgivet. Specialfremstillede produkter, modificerede standardprodukter, produkter, der allerede er konfigureret eller indbygget eller tredjepartsprodukter kan ikke ændres eller annulleres.

7.5 Såfremt der er uklare elementer eller uenighed om, hvad ordrebeløbet er, eller hvilken del af ordrebeløbet, der vedrører annulleringen, beregnes måneder fra levering. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at udstyret er anvendt og behandlet forskriftsmæssigt. 

8. Garanti og mangler

8.1 For alle produkter fremstillet af IHM garanterer IHM for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slidtage, i 24 månederregnet fra idriftssættelse, dog ikke over 30 måneder fra levering. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at udstyret er anvendt og behandlet forskriftsmæssigt.

8.2 For tredjepartsprodukter, som indgår i leverancen fx terminaler, PC-udstyr, servere, basestationer og/ eller lignende andet ydes samme garanti, som IHM får fra underleverandøren. 

8.3 Garantien omfatter ikke fejl eller mangler opstået i materialer, installationer eller udstyr, som er tilvejebragt af køber, eller i konstruktioner, som er foreskrevet eller specificeret af køber. 

8.4 Køber er selv ansvarlig for ved modtagelsen at gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte. 

8.5 For færdigvareleverancer kan køber alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat senest 8 dage efter varens modtagelse.

8.6 Såfremt køber selv foretager reparationer, eller såfremt fejl skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering foretaget af køber, bortfalder garantien.

8.7 I tilfælde af at leverancen lider af fejl eller mangler, der hører under garantien, er IHM forpligtet og berettiget til at afhjælpe fejl og mangler hurtigst muligt efter købers meddelelse. IHM afgør, om afhjælpning skal  ske hos køber, dvs. på monteringsstedet eller hos IHM. Garantien omfatter alene omkostninger til materialer og arbejdsløn for afhjælpning, der foretages inden for normal arbejdstid og omfatter således ikke  omkostninger til transport, rejseudgifter og/eller forsendelse. Såfremt afhjælpning sker uden for normal arbejdstid på købers anmodning, betales udgifter til arbejdsløn af køber. Køber kan ikke gøre andre  misligholdelsesbeføjelser gældende, før IHM har udøvet rimelige bestræbelser på mangelafhjælpning. 

8.8 Såfremt afhjælpning ikke sker inden rimelig tid, kan køber fastsætte en sidste frist for afhjælpning - min.14 dage. Såfremt afhjælpning ikke sker inden den således fastsatte tid, kan køber ikke hæve, men kræve forholdsmæssigt afslag, og ikke anden erstatning.Forholdsmæssigt afslag kan max. udgøre 15 % af kontraktsummen. 

8.9 For så vidt angår leveret software har parterne aftalt, at IHM ikke hæfter for fejl og mangler, som køber ikke, inden 6 måneder efter levering, har meddelt IHM, at han vil påberåbe sig. IHM er forpligtet og  berettiget til at afhjælpe mangler, som påberåbes indenfor 6 måneder fra leveringsdagen. 

8.10 For software leveret af tredjemand, bærer IHM intet ansvar, men overfører tilsagte rettigheder til køber. 

8.11 Anvendes eller integreres det leverede software i andet software, der ikke er forhåndsgodkendt af IHM, bortfalder enhver form for ansvar. 

8.12 IHM er ansvarlig for, at tredjemands immaterielle rettigheder ikke krænkes ved købers brug af leverancen til det aftalte eller forudsatte formål. 

8.13 IHM er under ingen omstædigheder ansvarlig for driftstab, tabt avance eller kundens eventuelle ansvar over for tredjemand, eller fx som følge af datafejl, utilsigtet sletning af data på grund af programfejl og/eller følgevirkninger heraf.

8.14 IHM er forpligtet til at levere dele eller udstyr, som fuldt erstatter tidligere leveret IHM-udstyr, og som har de samme eller bedre brugerfunktioner. Denne forpligtelse gælder i 7 år fra leveringstidspunkt.

9. Produktansvar

9.1 Køber skal holde IHM skadesløs i den udstrækning, IHM pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som IHM i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig for overfor køber. 

9.2 IHM er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter den er kommet i købers besiddelse: 
a) på fast ejendom eller løsøre,
b) på produkter, hvori leverancen indgår. 

9.3 I intet tilfælde er IHM ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. 

9.4 De nævnte begrænsninger i IHMs ansvar gælder ikke, hvis IHM har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed vedrørende leverancens skadeforvoldende egenskaber.

9.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar skal denne part straks underrette den anden part herom. IHM og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, eller den voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod én af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køber og IHM skal dog  afgøres efter punkt 12 om Tvister og Lovvalg. 

10. Force majeure og ansvarsfrihed

10.1 IHM er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid ikke er mulig for IHM på grund af krig og terror, IT-angreb, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som IHM ikke er herre over. 

10.2 Tilsvarende gælder, hvis IHM, som følge af en begivenhed, som defineret nedenfor, ikke er i stand til eller bliver forhindret i at udføre en væsentlig forpligtelse i.h.t. den indgåede aftale. I så fald vil IHM  ansvarsfrit kunne undlade opfyldelse af aftalen. En sådan begivenhed foreligger, hvis der kommer en uventet, udefrakommende uberegnelig og alvorlig begivenhed, som f.eks. følger af epidemi, pandemi, terrorisme eller risiko for terrorisme, embargo, arbejdskonflikter, brænde, eksplosioner, oversvømmelser m.m., der medfører, at IHMs opfyldelse af aftalen umuliggøres eller bliver væsentlig mere byrdefuld for IHM.

10.3 I tillæg til ovenstående og i det forhold, at aftalen ikke kan gennemføres til aftalt tid som følge af, eller med henvisning til niveauet og/eller udviklingen af en pandemi eller lignende er dette ligeledes at betragte
som en sådan uforudset begivenhed, der medfører, at IHM kan undlade at opfylde aftalen. I den forbindelse accepterer køber, at myndighedernes anbefalinger og vejledninger altid skal følges, hvilket også gælder IHMs forpligtelser i.h.t. denne aftale. 

10.4 Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandører. Opstår ovenstående situation medfører det, at køber ikke er berettiget til erstatning for tab eller godtgørelse, herunder refusion og faktiske afholdte udgifter. 

11. Særligt vedr. softwareleverancer

11.1 ‘Software’ omfatter alle leverede programprodukter, herunder sikkerhedskopier, dokumentation og programmedier. 

11.2 Software og alle hertil hørende rettigheder, herunder ophavsret, copyrights og industrielle rettigheder m.m., er og forbliver IHM’s ejendom med mindre, der er tale om leverancer fra tredje-mand, hvis  betingelser i så fald er gældende. 

11.3 Slutkøber er uberettiget til at sælge, pantsætte, overlade, udlåne eller udleje software - hverken helt eller delvis - til andre, hvad enten dette sker vederlagsfrit eller mod betaling.

11.4 Køber kan dog efter aftale med IHM overdrage sine rettigheder og forpligtelser, forudsat køber selv ophører med enhver anvendelse af software med tilhørende hardware. 

11.5 Køber er uberettiget til at fjerne varemærker, varenavne eller lignende. 

11.6 IHM er ikke ansvarlig for, at softwareleverancen er beskyttet mod udefrakommende IT-angreb. 

11.7 Der henvises i øvrigt til IHMs “Licensbetingelser”.  

12. Tvister og lovvalg 

12.1 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftale mellem køber og IHM, herunder fortolkning af nærværende betingelser, skal søges bilagt ved Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk), og skal finde sted i overensstemmelse med detil enhver tid gældende regler af sager ved Mediationsinstituttet. Når en tvist efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget itl at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationerne medfører ikke afkald på brug af retsmidler som arrest og fogedforbud, og er ikke til hinder for, at en part anlægger retssag ved domstolene af en sag i overensstemmelse med det anført nedenfor, eller indleder retslige skridt i anledning af den opståede tvist, for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.

12.2 Hvis tvisten ikke løses gennemført ved mediation er hver af partnerne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved Voldgiftsinstituttet (The Danish Institut of Arbtration) efter de af Voldgiftsinstituttets vedtagne regler herom. Voldgiftsinstituttet er således aftalt som værneting for afgørelse af tvister. Tvister afgøres således ved voldgift ved Voldfiftsinstituttet. 

12.3 Aftalen mellem køber og IHM, samt eventuelle tvister, som måtte opstå - direktet eller indirekte - som følge af, eller i fobindelse med aftalen, er underlagt dansk ret (undtagen danske lovvalgsregler, idet  ovenstående værneting er aftalt partnerne imellem. 

13. Eksport, love og regler 

Køber accepterer kun at eksportere, reeksportere eller på anden måde transmittere, direkte eller indirekte, IHM-software og -udstyr i sin helhed eller i dele, i fuld overensstemmelse med alle gældende eksportlove
og -regler. 

Vers. 1.2 Maj 2023

Se materialer om IHM’s løsninger

Certificeringer

IHM Certifikater

Find din lokale distributør

IHM global presence NY

Find distributør

Kontakt

IHM A/S
Vandtaarnsvej 87
DK – 2860 Søborg
Telefon: +45 39 66 31 31
Fax: +45 39 66 14 45
info@ihm.dk
www.ihm.dk

Persondata >

Salgs- og lev. betingelser

 
Få tilsendt nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Til dig, der er interesseret i nyheder, tendenser og aktuelle cases inden for netop din branche.