+45 3966 3131    +45 3966 1445   info@ihm.dk  

  • Hjem
  • Salgs- og leveringsbetingelser

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for leverancer og tjenesteydelser fra IHM A/S, herefter kaldet IHM. Betingelserne går forud for alle andre vilkår i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. RÅDGIVNING OG TILBUD

2.1 IHM rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsnings-
muligheder.

2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt os.

2.3 Tilbud afgivet af IHM er gældende 60 dage fra tilbudsdato. Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder IHM sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.

3. ORDRE

3.1 Der foreligger ingen aftale mellem parterne, før IHM har afgivet accept i form af ordrebekræftelse.

3.2 Stemmer IHM’s ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3.3 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i IHM’s ordre.

4. LEVERINGSBETINGELSER OG PRISER

4.1 Levering sker ab fabrik, medmindre andet er skriftligt aftalt. INCOTERMS 2020 EXW er gældende.

4.2 Alle priser er angivet i DKK eller EURO eksklusiv moms samt andre til enhver tid værende skatter eller afgifter.

4.3 Køber er ansvarlig for alle nødvendige importtilladelser.

4.4 Omkostninger til installation og idriftsættelse er ikke omfattet af opgivne priser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af tilbud/ordre eller skriftlig aftale.

4.5 Omkostninger til fremskaffelse af certifikater, typegodkendelser, certificering af dokumenter mv. betales af køber.

4.6 Returnering af varer kan kun ske efter forudgående accept fra IHM. Varen skal returneres i ubeskadiget originalemballage.

5. BETALINGSBETINGELSER

5.1 Betalingstidspunkt for leverancer og tjenesteydelser er fakturadato + 30 dage.

5.2 IHM forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling eller hel eller delvis forudbetaling. Såfremt en leverance til en køber ikke kan forsikres af IHM’s kreditforsikringsselskab, skal betaling af leverancen sikres i form af forudbetaling, remburs eller lignende. Omkostninger i forbindelse hermed afholdes af køber.

5.3 Såfremt betaling sker senere end aftalt betalingstidspunkt tillægges morarenter svarende til Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 7 %. Morarente beregnes fra forfaldsdatoen til betaling har fundet sted.

5.4 Såfremt køber ved forfaldstid ikke har erlagt et forfaldent beløb, er IHM berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. IHM er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

5.5 Ejendomsforbehold. IHM forbeholder sig ejendomsret over leverancen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sine betalingsbetingelser, har IHM ret til at kræve leverancen returneret.

5.6 Alle omkostninger i forbindelse med levering af leverancer, herunder fragt, forsikring mv. skal betales af køber. Foretager IHM udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret fakturaen.

6. LEVERINGSTID – FORSINKELSER

6.1 Anført leveringstidspunkt i tilbud er anslået og afgives efter bedste skøn.

6.2 Leveringstid (perioden mellem tilbudsdato og det i tilbuddet anførte leveringstidspunkt) regnes fra modtagelse af ordre samt alle nødvendige oplysninger/specifikationer for den aktuelle leverance, som køberen skal levere.

6.3 Leveringssted skal fremgå af ordrebekræftelsen. Køber skal ved modtagelsen af ordrebekræftelsen straks informere IHM, såfremt leveringsstedet ikke er korrekt.

6.4 Levering op til 60 dage efter det mellem parterne aftalte leveringstidspunkt anses for rettidig.

6.5 Såfremt levering ikke finder sted indenfor det nævnte tidsrum og
forudsat, at forsinkelsen ikke skyldes købers forhold og/eller force majeure, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til IHM, at annullere aftalen for den del af leverancen, som ikke er leveret.

6.6 Køber kan ikke - uanset årsagen til forsinkelsen - kræve erstatning af IHM, og er, som anført, alene berettiget til at hæve aftalen helt eller delvist.

6.7 Undlader køber at modtage eller afhente leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted.

7. GARANTI OG MANGLER

7.1 For alle produkter fremstillet af IHM garanterer IHM for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 24 måneder regnet fra idriftsættelse, dog ikke over 30 måneder fra levering. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at udstyret er anvendt og behandlet forskriftsmæssigt.

7.2 For tredjepart produkter, som indgår i leverancen fx terminaler, PC-udstyr, servere, basestationer og/eller lignende andet ydes samme garanti, som IHM får fra underleverandøren.

7.3 Garantien omfatter ikke fejl eller mangler opstået i materialer, installationer eller udstyr, som er tilvejebragt af køber, eller i konstruktioner, som er foreskrevet eller specificeret af køber.

7.4 Køber er selv ansvarlig for ved modtagelsen at gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.

7.5 For færdigvareleverancer kan køber alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat senest 8 dage efter varens modtagelse.

7.6 Såfremt køber selv foretager reparationer, eller såfremt fejl skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering foretaget af køber, bortfalder garantien.

7.7 I tilfælde af at leverancen lider af fejl eller mangler, der hører under garantien, er IHM forpligtet og berettiget til at afhjælpe fejl og mangler hurtigst muligt efter købers meddelelse. IHM afgør, om afhjælpning skal ske hos køber, dvs. på monteringsstedet eller hos IHM. Garantien omfatter alene omkostninger til materialer og arbejdsløn for afhjælpning, der foretages inden for normal arbejdstid og omfatter således ikke omkostninger til transport, rejseudgifter og/eller forsendelse. Såfremt afhjælpning sker uden for normal arbejdstid på købers anmodning, betales udgifter til arbejdsløn af køber. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, før IHM har udøvet rimelige bestræbelser på mangelafhjælpning.

7.8 Såfremt afhjælpning ikke sker inden rimelig tid, kan køber fastsætte en sidste frist for afhjælpning - min. 14 dage. Såfremt afhjælpning ikke sker inden den således fastsatte tid, kan køber ikke hæve, men kræve forholdsmæssigt afslag, og ikke anden erstatning.
Forholdsmæssigt afslag kan max. udgøre 15 % af kontraktsummen.

7.9 For så vidt angår leveret software har parterne aftalt, at IHM ikke hæfter for fejl og mangler, som køber ikke, inden 6 måneder efter levering, har meddelt IHM, at han vil påberåbe sig. IHM er forpligtet og berettiget til at afhjælpe mangler, som påberåbes indenfor 6 måneder fra leveringsdagen.

7.10 For software leveret af tredjemand, bærer IHM intet ansvar, men overfører tilsagte rettigheder til køber.

7.11 Anvendes eller integreres det leverede software i andet software, der ikke er forhåndsgodkendt af IHM, bortfalder enhver form for ansvar.

7.12 IHM er ansvarlig for, at tredjemands immaterielle rettigheder ikke krænkes ved købers brug af leverancen til det aftalte eller forudsatte formål.

7.13 IHM er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt avance eller kundens eventuelle ansvar over for tredjemand, eller fx som følge af datafejl, utilsigtet sletning af data på grund af
programfejl og/eller følgevirkninger heraf.

7.14 IHM er forpligtet til at levere dele eller udstyr, som fuldt erstatter tidligere leveret IHM-udstyr, og som har de samme eller bedre brugerfunktioner. Denne forpligtelse gælder i 7 år fra leveringstidspunkt.

8. PRODUKTANSVAR

8.1 Køber skal holde IHM skadesløs i den udstrækning, IHM pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som IHM i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig for overfor køber.

8.2 IHM er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter den er kommet i købers besiddelse: a) på fast ejendom eller løsøre, b) på produkter, hvori leverancen indgår.

8.3 I intet tilfælde er IHM ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

8.4 De nævnte begrænsninger i IHM’s ansvar gælder ikke, hvis IHM har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed vedrørende leverancens skadeforvoldende egenskaber.

8.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom. IHM og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, eller den voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod én af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køber og IHM skal dog afgøres efter nedenstående punkt 12 om Tvister og Lovvalg.

9. FORCE MAJEURE OG ANSVARSFRIHED

9.1 IHM er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid ikke er mulig for IHM på grund af krig og terror, IT-angreb, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som IHM ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandører. IHM påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber.

10. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

10.1 Alle tegninger, tekniske dokumenter og beskrivelser samt software vedrørende leverancen eller dens udførelse, som overlades den ene part af den anden, tilhører den part, der har udleveret dem.

10.2 Sådant materiale er fortroligt og kan ikke uden samtykke fra den part, der har udleveret det, anvendes til andet formål end udførelse, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse af leverancen.

11. SÆRLIGT VEDR. SOFTWARELEVERANCER

11.1 ‘Software’ omfatter alle leverede programprodukter, herunder sikkerhedskopier, dokumentation og programmedier.

11.2 Software og alle hertil hørende rettigheder, herunder ophavsret, copyrights og industrielle rettigheder m.m., er og forbliver IHM’s ejendom med mindre, der er tale om leverancer fra tredjemand, hvis betingelser i så fald er gældende.

11.3 Slutkøber er uberettiget til at sælge, pantsætte, overlade, udlåne eller udleje software - hverken helt eller delvis - til andre, hvad enten dette sker vederlagsfrit eller mod betaling.

11.4 Køber kan dog efter aftale med IHM overdrage sine rettigheder og forpligtelser, forudsat køber selv ophører med enhver anvendelse af software med tilhørende hardware.

11.5 Køber er uberettiget til at fjerne varemærker, varenavne eller lignende.

11.6 Som udgangspunkt er IHM ikke ansvarlig for, at softwareleverancen er beskyttet mod udefrakommende IT-angreb.

11.7 Der henvises i øvrigt til IHM’s “Licensbetingelser”.

12. TVISTER OG LOVVALG

12.1 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftale mellem køber og IHM, herunder fortolkning af nærværende betingelser, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgifts-
instituttet (The Danish Institute of Arbitration) efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodning om mediation.

12.2 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet.

12.3 Aftalen mellem køber og IHM samt eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med aftalen er underlagt dansk ret.

 

Se materialer om IHM’s løsninger

Certificeringer

IHM Certifikater

Find din lokale distributør

IHM global presence NY

Find distributør

Kontakt

IHM A/S
Vandtaarnsvej 87
DK – 2860 Søborg
Telefon: +45 39 66 31 31
Fax: +45 39 66 14 45
info@ihm.dk
www.ihm.dk

Persondata >

Salgs- og lev. betingelser

 
Få tilsendt nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Til dig, der er interesseret i nyheder, tendenser og aktuelle cases inden for netop din branche.